Leasing

I samarbeid med SR-finans har vi god erfaring med leasing av utstyr til skip.
Inntil 100 % finansiering
Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelses tidspunktet
Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da vi vanligvis kun har sikkerhet i utstyret
Finansiell spredning
Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
Fleksibelt. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
2015-11-28-01

Spør oss om utstyr og pris, svar på dagen